ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0792 นายปฐมพงศ์ สันติวรพัทธ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0788 นางสาวพรธิชา มีชัย น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0788 นางสาวรุ่งนภาภรณ์ แสนจันทร์ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0787 นางสาวสุจิตรา คำดีราช น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0786 นายณัฐวุฒิ ทองถา น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0785 นายภากร ปุ่มสิม น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0785 นางสาวศกลรัตน์ ประทุม น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0783 นางสาวพรสุดา สีมาจันทร์ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0782 นายณรงฤทธิ์ เบ้าบัวเงิน น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0781 นางสาวสุกัญญา กิติมา น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0780 นางสาวพัชริดา อนุสุริยา น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0769 นางสาวรัตนา อ้นสังข์ ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0759 นางสาวนิราวรรณ แก้วโภคา จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0748 นางสาวหทัยภัทร ยมจินดา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0747 นางสาวสุชาวดี ทองดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0746 นายภาคภูมิ อาจทุมมา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0745 นายทศพร สิวไทยสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0692 นางสาวพิชญ์สินี ชินวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0604 นายวาที ศรีวงศ์ออน ท่าคันโทวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0591 นายทัพสาร โยที ศรีกระนวนวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0570 นางสาวเมขลา โสภาพร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0561 นางสาวกิตติยา สังสีราช สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0557 นายวัชรพล มุขวะชิ สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0554 นางสาววนัชพร ฉายบุญครอง สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วม
0545 นายธนกฤต แม้นดินแดง อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0542 นางสาวนริศรา วงษาสม โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0540 นางสาวสุดารัตน์ ชูจันทร์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0539 นางสาวอรวิการ์ ชาวนาธี โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0537 นายภูริช ศรีชัย โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0509 นายวรเมธ พรายเนา โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0486 นายพีรภัทร ปัดถาวะโร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0459 นางสาวศิรินทรา ญานผาด อนุกูลนารี ได้เข้าร่วม
0458 นายมงคล ศรีษะเกษ บ้านม่วงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0455 นางสาวจันทริกา ผลสวิง อนุกูลนารี ได้เข้าร่วม
0452 นางสาวผริตา มานพ สามชัย ได้เข้าร่วม
0452 นางสาวชุติกาญจน์ พรมรัตน์ สามชัย ได้เข้าร่วม
0448 นางสาวเบ็ญจวรรณ ประชามอญ โนนศิลาวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0448 นางสาวกานต์พิชชา พูลสวัสดิ์ โนนศิลาวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0445 นางสาวสตางค์ เหมวงษ์ ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0445 นายสาตราวุฒิ ชาญจระเข้ ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0444 นายอลงกรณ์ อารีย์โรจน์ ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0444 นางสาวจันทร์ฤดี คำศิริ ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0443 นางสาวนันธิชา มูลตรี ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0443 นางสาวชญาดา พลพวก ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0441 นายสรวิศ ชัยชะนะ ท่าลี่วิทยา ได้เข้าร่วม
0441 นายสุทธเกียรติ จันทอง ท่าลี่วิทยา ได้เข้าร่วม
0440 นางสาวดุษฎี ธัญญารักษ์ สันติวิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0439 นางสาววิภาวดี กงไชยา โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0437 นายชยพัทธ์ ผะสมเพชร นากอกวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0432 นายปริวรรต สวัสดิ์ชาติ วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0432 นายภาณุพงศ์ ลีลาราษฎรไพบูลย์ วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0427 นางสาวอริสรา โลหากาศ นาดูนประชาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0427 นางสาวสิรินทรา พลมีศักดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0425 นายชิษณุพงศ์ บุญวิลัย อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0425 นางสาวอธิชา น้อยสิบ อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0412 นางสาวศิริธร คำสม หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0410 นางสาวจีรนันท์ บุพผาดี หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0410 นางสาวอนงค์นารถ อยู่แดน หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0408 นางสาวอิมพิฟ้า ผลภัญโญ หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0408 นายยุทธการ ภาดี หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0407 นางสาวกิรติกานต์ ถิ่นวิลัย ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0407 นางสาวสุธาสินี อนัญเวศ ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0406 นางสาวจิรวัลย์ ราชดา โกสุมวิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0401 นายณัฐดนัย เลยยุทธ์ ชนบทศึกษา ได้เข้าร่วม
0397 นางสาวลักษิกา หนูกลาง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0393 นายเธียรเทเวศน์ ดวงไกรแฝง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0336 นายธราธร มงคลชัยวัฒนา พิศาลปุณณวิทยา ได้เข้าร่วม
0318 นายฐิตินันท์ ผลจันทร์ ทรายมูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0310 นายรัฐศาสตร์ เรือนพิศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0304 นางสาวปิยธิดา ฝ่ายสงค์ บ้านแพงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0300 นางสาวอาทิตย์ธิดา สร้อยเปราะ จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0299 นางสาวสุขุมาล คำผาเคน จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0298 นางสาวอัยยา จันทพนม จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0297 นางสาวปาริชาด อ่อนสุระทุม จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0292 นายนายธนกฤต แทบทาม จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0292 นายโตมอญ รันจัตุรัส จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0288 นางสาวหทัยรัตน์ นิลโคตร บัวขาว ได้เข้าร่วม
0287 นายพงศธร ภูมิสนิท จตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0281 นายเริงฤทธิ์ พิมพ์คต สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0280 นายอภิดล ตุทา สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0278 นางสาวอัลติมา โชติบุญ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0277 นางสาวรสธร พุ่มกาหลง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0276 นายพุทธานุภาพ ญาติปราโมทย์ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0264 นายอิทธิพัทธ์ พาทา เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0264 นายจตุรงค์ ชิดนอก เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0249 นายนครินทร์ ดาแหวน สันติวิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0247 นางสาวสุธีธิดา เชิดสกุล ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0246 นายอภิเดช มีหมู่ ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0235 นายชลชาต ทบด้าน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0234 นายธันวา เพชรอรุณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0234 นายกิตติพงษ์ พันธ์คูณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0233 นางสาวอทิตยา อุ่นเรือน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0209 นางสาวนฤมล มงคลศรี ชุมแพศึกษา ได้เข้าร่วม
0208 นายนัดพกร สุภาษิ เชียงกลมวิทยา ได้เข้าร่วม
0208 นายอดิลักษณ์ โคตรสมอ เชียงกลมวิทยา ได้เข้าร่วม
0193 นางสาวมนัสพร ลีตน เลยพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0188 นางสาวทัตพร นามฤทธิ์ นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0187 นางสาวณัฐสุพา วงษ์ศักดิ์ นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0186 นางสาวน้ำหวาน ทิ้งเสน นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0183 นายประดิพงศ์ ใจศิริ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0182 นายชยางกูร บุญอาษา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0181 นายวัชรพล เหมือนเสมียน บัวขาว ได้เข้าร่วม
0180 นายธันยบูรณ์ เพ็ชรภา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0179 นายชนม์ชัย ชัยลือชา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0164 นางสาวบุษกร สอนแพง แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0164 นางสาวศิริรัตน์ บำรุงรัตน์ แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0162 นายศิรศักดิ์ นามนนท์ เมืองยางศึกษา ได้เข้าร่วม
0161 นายพงษ์ธาดา ศรียางนอก เมืองยางศึกษา ได้เข้าร่วม
0160 นางสาวเพ็ญนภา แก้วมูลเมือง เมืองยางศึกษา ได้เข้าร่วม
0151 นางสาวดวงฤทัย โอกละคร พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0150 นางสาวประกายดาว สีหา พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0149 นางสาวสุทัตตา สุรินทร พะทายพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย
0148 นางสาวจันทิมา แสนสุริวงค์ พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0147 นายศาสตราวุธ เมาเกตุ พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0143 นายพชร ศรีอาษา อุดรพิทยานุกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0127 นายทินภัทร พันธ์วงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0112 นายกฤตภาส​ สุวรรณมาโจ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม(ฝ่ายมัธยม)​ ได้เข้าร่วม
0110 นางสาวนางสาวศศิวิมล จรรยา ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0110 นายนายกฤษดา น้อยหว้า ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0103 นางสาวสุพรรนิกา ปาข้างฮุง สกลราชวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0102 นายภูมิภัทร บุญจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0091 นางสาวสุมิตรา ทานอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0090 นายจักรภัทร วงศ์มีแก้ว สกลราชวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0083 นายศิริพงษ์ แดนดงยิ่ง โพนทองประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0081 นางสาวพิมพ์มาดา นาคลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0081 นายธรรมรักษ์ ทองวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0076 นางสาวนิชากร ขันธิสมบัติ ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0075 นางสาวกุลธิดา สิงสุธรรม ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0074 นางสาวอรอุมา อุ่นคำศรี ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0066 นายชญานนท์ บุญศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0065 นายชัยชล เฮงสุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
0065 นายยุทธการ นันจำรัส แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0061 นางสาวจารุวรรณ พิมพ์รัตน์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0061 นายพิเชษฐ์ เลี่ยมกลาง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0045 นายภูตะวัน ชำนาญเมือง กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0045 นายชยานิน สุริสาย กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0031 นางสาวพิมพ์ลภัส เฉลากาญจนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0031 นางสาวปาณิสรา ภูนาสี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0030 นางสาวนลินพร ทองเหลือง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0030 นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์พรม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0026 นางสาวดารารัตน์ ขันชัย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม