ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0790 เด็กชายวรากร ชาติมนตรี บุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0778 เด็กชายปัฐวีกรณ์ แซ่อึ้ง น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0778 เด็กชายสกนธ์ ทุงจันทร์ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0777 เด็กหญิงวิภาวี สีใคร น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0777 เด็กหญิงชนากานต์ วงษ์สุวรรณ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0776 เด็กหญิงเอวิตรา คำหลอด น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0776 เด็กหญิงนพวรรณ ศรีอภัย น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0775 เด็กหญิงนิรมล พหลทัพ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0775 เด็กหญิงปรียารัฐ พลแสง น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0774 เด็กชายศุภวิชญ์ สังสิมา น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0774 เด็กชายธราเทพ สุวรรณมาโจ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0773 เด็กหญิงนันทัชพร นุ่มนวล น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0773 เด็กชายบุญฤทธิ์ ราชธิสาร น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0768 เด็กชายปรมินทร์ สอนเสนา ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0768 เด็กชายกำธร ไกรสร ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0757 เด็กหญิงสิตานันท์ เรืองกลิ่น แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0757 เด็กหญิงปริยา นวลอินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0756 เด็กหญิงภคพร แก้วโบราณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0756 เด็กหญิงดวงฤดี ไชยวรรณา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0755 เด็กหญิงพลอยธิดา ทินทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0755 เด็กชายกัญญาณัฐ พริ้วไธสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0754 เด็กชายอนิวรรตน์ วิเชนสวัสดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0754 เด็กหญิงราชพฤกษ์ หงษ์ทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0753 เด็กชายชนกานต์ นาชัยฤทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0753 เด็กชายพชรพล แก้วเซ่ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0752 เด็กชายธันยบูรณ์ สินเธาว์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0752 เด็กชายณัฐพล หอมหวน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0751 เด็กชายชัยชนะ สุขสวัสดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0751 เด็กชายชยากร ร่มจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0750 เด็กชายนำโชค ฝั้นฉิม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0750 เด็กชายจักรภัทร เพ็งดวงใหญ่ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0749 เด็กชายชินวัตร สุขีเกตุ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0749 เด็กชายกิตติคุณ สังฆะวรรณา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0691 เด็กหญิงอมราพร พัสลัง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0690 เด็กหญิงสิริยากร สุวรรณโสภา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0690 เด็กหญิงศุภพิชญ์ ชินวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0689 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี สิมลี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0689 เด็กหญิงพิชญาภา ทองแพง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0688 เด็กหญิงมิ่งขวัญ มุขพิมาย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0688 เด็กหญิงปัทมาพร สีระพันธ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0687 เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีธิราช แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0687 เด็กหญิงปรียนิตย์ เพลินจิตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0686 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อักฌราศิวะโรจน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0686 เด็กหญิงนัทธมน แสนกูล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0685 เด็กหญิงภูริชญา สมบัติกำไร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0685 เด็กหญิงขวัญทณัฐดา ปลาทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0684 เด็กหญิงพราวปภัส หงอกภิลัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0684 เด็กหญิงกันติชา สุเมโท แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0683 เด็กชายภูมิภัทร ด่านซ้าย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0683 เด็กชายพงศ์ภูวนาถ ไก่แก้ว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0682 เด็กชายอนพัช สูงนารถ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0682 เด็กชายปองคุณ ผิวขาว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0681 เด็กชายปัญญากร อินทะสมบัติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0681 เด็กชายนิปุณ เดชธนาเลิศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0680 เด็กชายปรมินทร์ สินทร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0680 เด็กชายธนาภูมิ โตกลาง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0679 เด็กชายรัฐภูมิ พลเยี่ยม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0679 เด็กชายณัฐวัฒน์ สัณฐิติกุลภัทร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0678 เด็กชายสุขพัสวิช ย่านกลาง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0678 เด็กชายณวัฒน์ โคตรจันทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0677 เด็กชายภัทรพล บัวโพธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0677 เด็กชายชินพัฒน์ เฮงพระธานี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0676 เด็กชายพงศธร คำภีระมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0676 เด็กชายกาณฑ์ อ่อนหวาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0675 เด็กชายกิตติพันธุ์ ผาสุข แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0675 เด็กชายกันต์พงษ์ ถิรเจริญศักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0674 เด็กชายสุขเกษม วิหกเหิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0674 เด็กชายกฤตยชญ์ ศรีประมวล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0653 เด็กหญิงวิภาวินี โคตะมะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0653 เด็กหญิงพัชรฤดี คำพรมมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0652 เด็กหญิงศุรัตติกานต์ ทิพย์สันเทียะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0652 เด็กหญิงปิยฉัตร บุญทิพย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0651 เด็กหญิงพรพิมล ศรีพลเงิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0651 เด็กหญิงญาตาวี ปิยะนันท์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0650 เด็กหญิงเพชรทับทิม ฤทธิ์รักษา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0650 เด็กหญิงชลธาร โคตรนรินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0649 เด็กหญิงรชตวรรณ โรมจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0649 เด็กหญิงขนิษฐา กล้าณรงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0648 เด็กหญิงภาวินี อุ่นใจชน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0648 เด็กหญิงกนกพรรณ ป้องสุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0647 เด็กชายมหัศจรรย์ แสงเชื้อพ่อ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0647 เด็กชายภูธิป แช่มพุดซา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0646 เด็กชายภวัต แพงโสม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0646 เด็กชายพีรภัทร เทศน้อย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0645 เด็กชายพลวรรธน์ สิริภาคย์โสภณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0645 เด็กชายชิตษณุพงศ์ ศิริวิชัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0644 เด็กชายเศรษฐพิชญ์ ศรีพุทธา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0644 เด็กชายชัยสิทธิ์ ไทยอ่อน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0603 นางสาวสุดใจ วรพนม ท่าคันโทวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0603 นางสาววีระพร แสวงวงศ์ ท่าคันโทวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0576 เด็กหญิงวิชญาดา จันทะขึ้น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0576 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ถิ่นแสนดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0574 เด็กหญิงณัฐชยา เรืองชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0574 เด็กหญิงโฑตรีนันท์ ภูโคตรธนกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0573 เด็กหญิงจิดาภา ชูศรีวัน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0573 เด็กหญิงณิศวรา นระแสน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0572 เด็กชายรชต แสงสว่าง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0572 เด็กชายจิราเมศร์ ขจรปัญญาไพศาล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0571 เด็กชายธนภัทร อดุลโภคาธร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0571 เด็กชายธนินทรัฐ ภูยาดาว กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0560 เด็กหญิงภณิฏา สลุงอยู่ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0560 เด็กชายอนุรักษ์ ใบมะลิ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0556 เด็กชายเพชรพัฒน์ โสมรินทร์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0556 เด็กหญิงปรัชญา โสชาลี โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0548 เด็กชายวรดร ซื่อสัตย์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0548 เด็กหญิงโยษิตา บุญมา โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0546 เด็กหญิงสุภาพร สว่าง โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0546 เด็กหญิงอภัสรา สันเสนาะ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0543 เด็กหญิงอาภัสรา ขอดวงกลาง โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0543 เด็กชายธนกฤต ใจแน่น โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0524 เด็กชายอนวัตร ดวงคำจันทร์ ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0524 เด็กชายปัญญพัฒน์ ยานะสาร ภูเวียงวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0520 เด็กหญิงสุปราณี พรมสานส์ ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0520 เด็กหญิงชุติสรา เพ็งพิทักษ์ ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0519 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ วงษ์ภักษ์ดี ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0519 เด็กชายธนกฤต อริยะทรัพย์ ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0507 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พิมเสน เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0507 เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนะ เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0503 เด็กชายอนุชา อินสา เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0503 นายณัฐกร. แสงกล้า เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0501 เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยอาสา เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0501 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พินธุวัน เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0491 เด็กชายธีรภัทร เกศศรีพงษ์ศา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0491 เด็กชายณัชพล พลเขต ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0457 เด็กหญิงพัชริญา ภูโนนทา สามชัย ได้เข้าร่วม
0457 เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์พงษ์ สามชัย ได้เข้าร่วม
0447 เด็กหญิงอรฤดี วัลลา โนนศิลาวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0447 เด็กชายณัฐภูมิ พูลสง่า โนนศิลาวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0436 เด็กชายสิริมงคล บัวคำ นากอกวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0436 เด็กชายธาราดล จันทร์ยี นากอกวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0433 เด็กชายณฐนนท์ ไชยอัชนรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0431 เด็กชายกฤตนัย จันทร์ไมตรี วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0431 เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0429 เด็กชายภานุวัฒน์ วงธานี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0429 เด็กชายอนุวิท ม่วงมนตรี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0428 เด็กชายนพพร ชนะพันธุ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0428 เด็กหญิงขวัญจิรา บุญสาร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0424 เด็กชายศิรวิทย์ แม้นดินแดง อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0424 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพทย์สูงเนิน อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0423 เด็กชายณัฐดนัย กลางหล้า อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0423 เด็กชายกฤษฏา ฐานะ อุบลรัตน์พิทยาคม ได้เข้าร่วม
0419 เด็กชายยรยรรยง โพธิ์สิงห์ สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0419 เด็กชายศุภทิน ศรีเสน สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0418 เด็กหญิงวัชรี เภาพาน บ้านหินฮาวโนนงาม ได้เข้าร่วม
0418 เด็กหญิงจีรภา สังคะสอน บ้านหินฮาวโนนงาม ได้เข้าร่วม
0416 เด็กหญิงชาลิสา ลันทม หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0416 เด็กชายกิตติศักดิ์ บุหราคัม หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0415 เด็กหญิงภัคพสุตม์ พงษ์สระพัง หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0415 เด็กชายสุวรรณภูมิ คำลอย หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0414 เด็กหญิงวรัญญา ศรีอินทรีย์ หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0414 เด็กชายปิยพัทธ์ กองทรัพย์ หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0405 เด็กชายจักรรินทร์ ทับวิชิน โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0404 เด็กหญิงชลธิชา แสงบุปผา โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0404 นางสาวลักขณา ผดาจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0392 เด็กหญิงพิชญาภัค บุสดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0392 เด็กชายอิทธิวัฒน์ พิริยะสุวัฒนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0387 เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็ญโคกสูง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0387 เด็กหญิงธมกร วรวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุราสา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0386 เด็กหญิงชัญญานุช บัวหา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0385 เด็กหญิงจิรัชยา จินดาศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0385 เด็กหญิงจิตรลดา มาป้อม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0384 เด็กหญิงบุณฑริกา งามนิรัตน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0384 เด็กหญิงขวัญกมล กายจะโป๊ะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0383 เด็กหญิงธีรดา ประจันตเสน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0383 เด็กหญิงขนิษฐา สุทธิวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0382 เด็กหญิงณัฐชยา ขุ่ยราญหญ้า แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0382 เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมภูแสน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0381 เด็กหญิงธนัชชา นาทองห่อ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0381 เด็กหญิงกรกนก แก้วสมจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0380 เด็กชายษรเดช ชัชวาลย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0380 เด็กชายภีมวัจน์ ภูมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0379 เด็กชายรัชพล ภัทรกูลนิยม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0379 เด็กชายธัญธร บุญญฤทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0378 เด็กชายภาณุรัตน์ โยชน์รัมย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0378 เด็กชายตฤณกร สีขุนฮาต แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0377 เด็กชายพรหมธรรม พรหมทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0377 เด็กชายชวดล ลาราษฎ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0376 เด็กชายพุทธิพงศ์ อนุภาพ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0376 เด็กชายจิรภาส วศะกุลพฤทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0375 เด็กหญิงกุลธิดา บุตตาสี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0375 เด็กชายคามิน เสียงอ่อน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0373 เด็กชายอชิระ ร่มพฤกษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0373 เด็กชายกริน นิลคูหา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0370 เด็กหญิงนิต้า มีคำทอง มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ได้เข้าร่วม
0370 เด็กหญิงพิมพร ฮ้อยคำ มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ได้เข้าร่วม
0369 เด็กหญิงนรินทร นามพิลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0369 เด็กหญิงธันยาพร อุดพ้วย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0368 เด็กหญิงภัทราพร ศรีโยธา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0368 เด็กหญิงธัญญชล คำจำปา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0367 เด็กหญิงธนิษฐา ทองแพทย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0367 เด็กหญิงณัชชา ทองดอนบม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0366 เด็กหญิงฐาปนี ต้นทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0366 เด็กหญิงชนัญญา สาบุตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0365 เด็กหญิงฐิติมา คำมูล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0365 เด็กหญิงชนัญชิดา กรีทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0364 เด็กหญิงณัฐชามณณ์ ศรีคัฐมาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0364 เด็กหญิงกฤติยา ชาติดวงผจญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0363 เด็กชายอนันตชัย แก้วจวง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0363 เด็กชายรัฐภูมิ พันเทศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0362 เด็กชายอภิมุข เพียสักขา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0362 เด็กชายรัชพล ดวงคำน้อย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0361 เด็กหญิงกัญญารักษ์ ดาทุมมา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0361 เด็กชายรัชชานนท์ พันธินา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0360 เด็กชายศุภณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0360 เด็กชายภูดิศ โทอินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0359 เด็กชายพิริยะ จาระศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0359 เด็กชายพรหมพัฒน ศิริภัคกุลวัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0358 เด็กชายวชิรวิทย์ ขาวพราย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0358 เด็กชายเนตรทรดล ผุยชา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0357 เด็กชายณัฐดนัย จิวเมือง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0357 เด็กชายเกียรติศักดิ์ บุตริมา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงพัณณิตา กิจเชาว์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0355 เด็กหญิงประณุดา ชุตาพรพงศ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0354 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อักฌราศิวะโรจน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0354 เด็กหญิงธนพร บุญหรอ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0353 เด็กหญิงไปรยา โป๊ะประนม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0353 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์ มาตย์ภูธร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0352 เด็กหญิงนภัสนันท์ ทองดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0352 เด็กหญิงคณิศร ยอดเพ็ชร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0351 เด็กชายวรฤทธิ์ มากึ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0351 เด็กชายพีระยุทธ พรมขรยาง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0349 เด็กชายวสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0349 เด็กชายปริพัฒน์ หวังปัญญา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0348 เด็กชายนภัสรพี คำปลิว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0348 เด็กชายธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0347 เด็กชายธนาธรณ์ ปลัดคำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0347 เด็กชายตรัยภัทร สำราญกิจ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0346 เด็กชายวีรวิชญ์ สร้อยคำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0346 เด็กชายไชยวัฒน์ ทองเลิศวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0345 เด็กชายธเนศพล ทิสี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0345 เด็กชายคำแท้ เชื้อคำเพ็ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0343 เด็กชายจิรภัทร สีหานาม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0343 เด็กชายกฤตภัค สร้อยแก้ว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0341 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองรุ่ง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0341 เด็กหญิงยศวดี ขันธิวัตร บัวขาว ได้เข้าร่วม
0339 เด็กหญิงขนบพร แก่นดี น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปภัมภ์) ได้เข้าร่วม
0339 เด็กหญิงจันทิมา คงทน น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปภัมภ์) ได้เข้าร่วม
0334 เด็กหญิงเสาวนีย์ กรอบทอง บ้านวังยาว ได้เข้าร่วม
0334 เด็กหญิงวรรณรดา รัตนวงค์ บ้านวังยาว ได้เข้าร่วม
0333 เด็กชายโยธิน อรัญทอง ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0333 เด็กหญิงจินตนา ฤทธิ์มนตรี ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0330 เด็กหญิงฐิติวัสส์ ประสพมงคล บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0330 นางสาวจีรณา ปัญญาไว บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0326 เด็กชายปภาวิชญ์ ทิ้งเทพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0326 เด็กหญิงอินทิรา ไกยะวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0325 นางสาวณัฐสุดา กาวน บ้านโคกใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย
0325 เด็กชายกานตพงศ์ ปะระกา บ้านโคกใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย
0324 เด็กชายเจตริน บุญตาแสง เมืองยาง ได้รับรางวัลชมเชย
0324 เด็กชายณัฐฐินันท์ คำพิมาย เมืองยาง ได้รับรางวัลชมเชย
0321 เด็กหญิงวิไลวรรณ นามวงษา นาคำพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0321 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นามวงษา นาคำพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0317 เด็กชายภานุกร ภูถมทอง ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0317 เด็กชายรัฐภูมิ ฤาชา ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0316 เด็กชายนัชชา ราชาพัฒน์ ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0316 เด็กหญิงรฐิตา ฐานสินเพิ่ม ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0303 เด็กชายปิยวัฒน์ มหาโคตร บ้านแพงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0303 เด็กชายวรโชติ วงค์จันทะ บ้านแพงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0302 เด็กชายนันทพัฒน์ ภูศรีฐาน บ้านแพงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0302 เด็กชายณัฐวุฒิ สามสี บ้านแพงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0301 เด็กชายรชานนท์ วงค์สีลา บ้านแพงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0294 เด็กหญิงอรวรรยา แก้วดวงดี บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0294 เด็กหญิงสุทธิดา นาคเจริญ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0293 เด็กชายจารุวัฒน์ ผาวงษ์หา บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0293 เด็กชายกานต์กวิน ดาบเงิน บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0291 นายกันตธีร์ ดาบเงิน บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0291 นายวุฒิชัย สารสิงห์ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0290 เด็กหญิงรักศินา พลพิมพ์ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0290 นางสาวเจนจิรา สอนเวียง บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0289 นางสาวพรพรรณญา เกษดา บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0289 นายนาวิน โสภาทุม บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0286 เด็กชายวรพล มหาชานนท์ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0286 เด็กชายชาญชัย เสนจันทร์ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0279 เด็กชายธันยบูรณ์ บุญใหญ่ สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0279 เด็กชายกฤษตเมธ นาฤทัย สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0275 เด็กหญิงชนากานต์ นุชประยูร ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0275 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ เสียงใส ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0273 เด็กหญิงกุลณัฐดา นามแสงผา ห้วยบงวิทยา ได้เข้าร่วม
0273 เด็กชายอนวัช ลาดไธสง ห้วยบงวิทยา ได้เข้าร่วม
0272 เด็กหญิงวิรัชยา น้ำใส หินโงมพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0272 เด็กหญิงณัฐทิชา แก้วอุ่น หินโงมพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0270 เด็กหญิงพัชรพร เรืองประโคน ห้วยแย้วิทยา ได้เข้าร่วม
0270 เด็กชายสิรวิชญ์ พูนด้วง ห้วยแย้วิทยา ได้เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงสุทธิดา สินทร บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0267 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปัทถาพงษ์ บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0265 เด็กหญิงวริศรา อภิวงค์ เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0265 เด็กหญิงยุพริสา เหลาเคน เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0263 เด็กชายอดิศร ศรีอุทธา เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0263 เด็กชายณฐกร แก้วคร เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0260 เด็กชายธนัชกฤศ สวนเรียบ อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0260 เด็กชายวันชนะ นาคศรี อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0253 เด็กหญิงกัญฐิกา แตงสี บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" ได้เข้าร่วม
0253 เด็กชายวรวุฒิ ศรีวิพันธ์ บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" ได้เข้าร่วม
0245 เด็กชายปิยะพงษ์ พิมพ์แดง ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0245 เด็กหญิงภัทรวดี โนนลือชา ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0244 เด็กหญิงศศิปรียา กาบิน ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0244 เด็กหญิงชนิษฐา กลมกล่อม ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0226 เด็กหญิงพิมมาดา รักษาเคน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0226 เด็กหญิงพัชริดา คำมานิตย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0225 เด็กหญิงศุภวิภา อันชำนาญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0225 เด็กหญิงปราณปริยา ขุนราช แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0224 เด็กหญิงลภาภัทร สีเกิ้ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0224 เด็กหญิงกานต์สินี แคว้นคอนฉิม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0223 เด็กชายวิชพล ผึ้งสว่าง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0223 เด็กชายวริศ ลักษิตานนท์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0222 เด็กชายภูมิบดินทร์ กิจเธาว์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0222 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสุภา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0221 เด็กชายรัชพงศ์ สิงห์แก้ว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0221 เด็กชายพิรพัฒน์ แสนกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0220 เด็กชายธนกฤต ปฏิมาประกร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0220 เด็กชายทัฬหพงศ์ พลมาตย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0219 เด็กชายปัณณวิชญ์ แสงสุริยากาศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0219 เด็กชายณัฐเศรษฐ สีถาพล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0218 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา บ่อไทย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0218 เด็กชายณัฐชญานนท์ คณานันท์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0207 เด็กหญิงณัชชา โชควรกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0207 เด็กหญิงพรรณณัฐชา ล้วนทองนพคุณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0206 เด็กหญิงอรวรรยา ป้องมาลี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0206 เด็กหญิงบงกช ชัยดรุณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0205 นางสาวปพิชญา ฝัดวิเศษ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0205 เด็กหญิงนันทิชา พิมพ์ดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0204 เด็กหญิงนชกมล เหล่าสพาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0204 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์ ชาญประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0203 เด็กหญิงณัชชา โชควรกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0203 เด็กหญิงกวิสรา กะดิรัตน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0202 เด็กหญิงธนัญญา พลตรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0202 เด็กหญิงกรวลัย แสนสิงห์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0201 เด็กชายยุทธศาสตร์ บุริสตระกูล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0201 เด็กชายนนทพัทธ์ ช่างเกวียน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0200 เด็กชายธีระภัทร์ ทองเลิศวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0200 เด็กชายธนกฤต นางทะราช แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0199 เด็กชายธนิก เลปนะวัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0199 เด็กชายธนกร ปฏิมาประกร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0198 เด็กชายพัทธนันท์ พันเทศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0198 เด็กชายแทนคุณ นึกชอบ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0197 เด็กชายนานา ผลมาตย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0197 เด็กชายกฤษฏ์ สมทรัพย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0196 เด็กชายณัฐกมล บุญสิทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0196 เด็กชายกฤตยชญ์ เจริญมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0192 เด็กหญิงสุลัตดา บุรีแสง ดงมะไฟวิทยา ได้เข้าร่วม
0192 เด็กชายทวีศักดิ์ ยะวงคะ ดงมะไฟวิทยา ได้เข้าร่วม
0185 เด็กชายชนาธิป อาษานอก นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0185 เด็กชายนวพล วรรณโสภา นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0184 เด็กหญิงใบหยก โพธิ์ศรีฮาด นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0184 เด็กชายพิพัฒน์ชัย ทุริดไธสง นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0177 เด็กหญิงปัณชนิตถ์ อุทัยแสง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0177 เด็กหญิงฐิตาพร ปัญญา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0176 นายชัยวัฒน์ สกุลเดช บัวขาว ได้เข้าร่วม
0176 นายภิษณุ ไชยทอง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0175 เด็กหญิงศิรภัสสร รังกลิ่น บัวขาว ได้เข้าร่วม
0175 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ใจศิริ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0172 เด็กชายแสงมณี บุญทรัพย์ บ้านผาตั้ง ได้เข้าร่วม
0172 เด็กหญิงสุกานดา สินสวัสดิ์ บ้านผาตั้ง ได้เข้าร่วม
0163 เด็กชายวัชรพล พุทธฉาย แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0163 เด็กหญิงปนัดดา บุตรแสน แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0159 เด็กชายภูดิศ ลุนแก้ง เมืองยางศึกษา ได้เข้าร่วม
0159 เด็กชายภูดิษ ลุนแก้ง เมืองยางศึกษา ได้เข้าร่วม
0158 เด็กหญิงอัยนาอ์ งามสมชาติ ขอนเเก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0158 เด็กชายณัฐชนนท์ เดชนอก ขอนเเก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0154 เด็กหญิงเกศรินทร์ จอนสูงเนิน บ้านยางเกี่ยวแฝก ได้เข้าร่วม
0154 เด็กหญิงสุมินตรา โยธาภักดี บ้านยางเกี่ยวแฝก ได้เข้าร่วม
0146 เด็กชายณัฐภัทร ลิตรยานัน พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0146 เด็กชายกีรติ อ่อนตา พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0145 เด็กชายวัชรากร ดงภูธร พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0145 เด็กชายวีรพล ศรีทอง พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0144 เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสุระ พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0144 นางสาวทิพวรรณ อินธิราช พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0139 เด็กหญิงวิรัลรัตน์ ทองทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0139 เด็กหญิงภัทรสุดา พลเยี่ยม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0138 เด็กหญิงศศิวิมล สารฤทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0138 เด็กหญิงกาพย์สกุล กาพย์พิกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0137 เด็กชายรัฐศาสตร์ พลเยี่ยม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0137 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ถามุลแสน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0136 เด็กชายพงศ์พิทักษ์ พรมโส แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0136 เด็กชายชูเกียรติ คำมณีจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0135 เด็กชายภูบดินทร์ มีหอม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0135 เด็กชายจักรกฤษณ์ เหล่าหอม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0133 เด็กชายธนวัฒน์ จันทราภัย ศรีสองรักษ์วิทยา ได้เข้าร่วม
0133 เด็กชายประกาศิต สุขคล้า ศรีสองรักษ์วิทยา ได้เข้าร่วม
0130 เด็กชายภานุวัฒน์ ล้นทม โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0130 เด็กหญิงอรทัย ตระการ โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0114 นายบรรณสรณ์ ทายัง บ้านน้ำซึม ได้เข้าร่วม
0114 เด็กชายเกรียงวุฒิ เพชรจันทร์ บ้านน้ำซึม ได้เข้าร่วม
0111 เด็กชายณัศรุจณ์ นาคศิลป์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0111 เด็กชายวงศพัทธ์ ภูชูธรรม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0109 เด็กหญิงสินนภา มีศรีบู ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0109 เด็กหญิงลักษิกา คามะนา ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0108 เด็กชายวายุ พิมพิลึก ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0108 เด็กชายราเมศวร์ สมจิตต์ ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0107 เด็กชายธีระพงษ์ โคโตสี ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0107 เด็กชายจิตรเทพ คามะนา ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0106 เด็กหญิงนวดี คำงาม ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0106 เด็กหญิงพลอยอำพัน ลีสิงห์ ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0105 เด็กหญิงชลิดา แสนสวัสดิ์ ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0105 เด็กหญิงธิญาดา สุนา ท่าศาลาประชานุสรณ์ ได้เข้าร่วม
0100 เด็กหญิงธนพร กาฬหว้า กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0100 เด็กหญิงเขมาภรณ์ กาฬภักดี กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0099 เด็กชายศุภนัฐ เสาวลักษณ์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0099 เด็กชายวีรภัทร กองอุดม กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0097 เด็กหญิงวนิดา ศรีสารคาม บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0097 เด็กชายสกุลสวรรค์ พรมรัตน์ บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0095 เด็กหญิงชาลิสา สีเสนซุย บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0095 เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยศรีจันทร์ บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0093 เด็กหญิงรักษิณา รักษาพล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วม
0093 เด็กหญิงพีรญา สุ่มมาตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วม
0089 เด็กหญิงปุณญาพร วงศ์มีแก้ว สกลราชวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0064 เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0064 เด็กชายพัฒนพล นพพันธ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0062 เด็กชายธนาคาร สีนอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0062 เด็กชายธีระเดช ชอบมาก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0052 เด็กชายสรวิชญ์ อุทัศ ยุพราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0052 เด็กชายสรวัชญ์ อุทัศ ยุพราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0049 เด็กชายสหรัฐ แสนณรงค์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0049 เด็กชายสวพงษ์ ประสารฉ่ำ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0048 เด็กชายชิตพล วิเชียรเขต กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0048 เด็กชายทรัพย์สุวรรณ สุขสงค์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0047 เด็กหญิงชุติธร โคตรุชัย กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0047 เด็กหญิงหฤทัย เหล่ามาลา กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0046 เด็กหญิงอภิญญา ลุมชะเนาว์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0046 เด็กหญิงรัชนี ศรีขาว กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0044 นางสาวนฤมล ถิ่นนามน กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0044 นางสาวสุพรรณี บุญศรี กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0043 เด็กชายนรชิต ทองอ่อน ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0043 เด็กชายชาญชัย อินทะปัตถา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0042 เด็กชายเปรมปรีดี จันทวงษ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0042 เด็กชายกิตติพัฒน์ ถวัลย์เสรีวัฒนา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0035 เด็กชายณิตธิชัย ดวงเจริญ บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0035 เด็กหญิงสุกัญญา เสโส บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0034 เด็กหญิงรัตนา เศษวิภักดิ์ บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0034 เด็กหญิงธนภัทร ตั้งเรือนรัตน์ บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0033 เด็กหญิงเบญญาภา สร้อยเสนา บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0033 เด็กหญิงอณัฐชา พรมภาโส บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0032 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานสังข์ บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0032 เด็กหญิงกัญญ์วรา นิ่มโอษฐ์ บ้านใหม่โสกส้มกบ ได้เข้าร่วม
0029 เด็กหญิงจิดาภา ใจเที่ยง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0029 เด็กหญิงกฤษณวรรศ์ อินทนิล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0023 เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์คำ ชุมพลวิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0023 เด็กชายธีรสิทธิ สมอไพร ชุมพลวิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0011 เด็กหญิงพันธิสา โรชาท์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0011 เด็กหญิงพนัชกร บุญสรรค์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0007 เด็กชายณัฐพัชร์ กาบกลาง เทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วม
0007 เด็กชายฐาปณะ เลี่ยมทองขาว เทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วม
0006 เด็กชายณรงค์รัชช์ เลี้ยงชีวสุนทร เทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วม
0006 เด็กชายภาณุวัต โตชัยศรี เทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วม