ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0794 เด็กหญิงกวิตา มณีโชติสกุล สนามบิน ได้เข้าร่วม
0794 เด็กหญิงกวินธิดา บุตรโพธิ์ศรี สนามบิน ได้เข้าร่วม
0772 เด็กหญิงจิรภิญญา สารทะวงศ์ เซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม
0772 เด็กชายศุภวิชญ์ คงสมมาตร เซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม
0625 เด็กหญิงนรินดา พันจันทร์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0625 เด็กหญิงมุกตะวัน ทองธิราช มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0624 เด็กหญิงมนัสนันท์ โรจน์เพียรธรรม มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0624 เด็กหญิงสรณ์สิริ พรเมือง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0623 เด็กหญิงณิชาภัทร ตรีคันธา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0623 เด็กหญิงพชรอร ธันยากรวรกุล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0622 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์ อมาเกียรติไพศาล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0622 เด็กหญิงณัฐนิชา จูนก มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0621 เด็กหญิงศิริปานวาด ธรรมศิรินิเวศ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0621 เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0620 เด็กหญิงวิมลสิริ พันธ์สายเชื้อ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0620 เด็กหญิงศศิพิมล บุตดาชัย มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0619 เด็กหญิงพรธีรา ดวงทาแสง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0619 เด็กหญิงพิชญนาถ พุทธิพงโอภาส มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0618 เด็กหญิงธนพร ภาระพงษ์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0618 เด็กหญิงนาขวัญ วีระกุลเกษตร มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0617 เด็กหญิงนภัทสภร เคนจันทึก มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0617 เด็กหญิงลลนา เถาว์ชาลี มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0616 เด็กหญิงณภัสอร ทวยทองสา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0616 เด็กหญิงพิมพ์ผจี บุษบา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0615 เด็กหญิงจิดาภา เกียรตินิรันดร์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0615 เด็กหญิงกนกพัชร บุดดี มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0614 เด็กหญิงภัทรพร ปรเมศวร์โยธิน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0614 เด็กหญิงปุณยพัฒน์ สินโพธิ์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0613 เด็กหญิงปวริศา พงศ์ประภาพิพัฒน์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0613 เด็กหญิงดลยพร วงศ์อุ่น มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0612 เด็กหญิงเบญญาภา โสภาราษฎร์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0612 เด็กหญิงศศิประภา โพธิมา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0611 เด็กหญิงพิมพ์นารา เมตตา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงษ์สระพัง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0610 เด็กหญิงกชนิภา อิ่มเสมอ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0610 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีหามาตย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0609 เด็กหญิงศิริญาพร อึ่งชื่น มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0609 เด็กหญิงกุสสรา วรจริยาสกุล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0600 เด็กชายชยานันท์ เพ็งชมจันทร์ บ้านฟากพอง ได้เข้าร่วม
0600 เด็กชายชนินทร์ พรประสิทธิ์ บ้านฟากพอง ได้เข้าร่วม
0588 เด็กชายโชติณพณฏ์ เคนวิเศษ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0588 เด็กชายณัฐภณ ชนนัชภัคนัน กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0587 เด็กชายณัฐภัทร งามศิริ อนุบาลดารณีท่าบ่อ ได้เข้าร่วม
0586 เด็กชายกฤษตวัฒน์ จันทร์สิงห์ ดารณี ได้เข้าร่วม
0586 เด็กชายชวรัตน์ สีหาปัญญา ดารณี ได้เข้าร่วม
0578 เด็กชายปราญชล สันติวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
0578 เด็กหญิงภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
0569 เด็กชายนนทกร จตุรพิธพรจันทร์ เซนย์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม
0569 เด็กชายวรภัทร คงสมมาตร เซนย์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม
0568 เด็กหญิงกฤตากานต์ แสนแสง สนามบิน ได้เข้าร่วม
0568 เด็กหญิงธมลวรรณ โคตรชุม สนามบิน ได้เข้าร่วม
0567 เด็กหญิงรุ่งนภา วรรณภาส สนามบิน ได้เข้าร่วม
0567 เด็กหญิงวิชญาภรณ์ เพ็งแสน สนามบิน ได้เข้าร่วม
0565 เด็กหญิงรัชฏพร ขวัญปาก สนามบิน ได้เข้าร่วม
0565 เด็กหญิงธิตยา สมณะ สนามบิน ได้เข้าร่วม
0562 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร กองศิริ สนามบิน ได้เข้าร่วม
0562 เด็กหญิงอมรภสุ ไชยรัตน์ สนามบิน ได้เข้าร่วม
0559 เด็กชายปวฤทธิ์ ชัยปัญหา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0559 เด็กชายยศกร ประทุมศิลา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0555 เด็กหญิงกีรตยา ผือโย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0555 เด็กหญิงณัฐชนก ผิวฟาก กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0552 เด็กหญิงรุ้งเพชร เรืองเจริญ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0552 เด็กหญิงพนิดา ทามี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0549 เด็กหญิงธิปอักษร สันที กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0549 เด็กชายผดุงเกียรติ ราศรี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0547 เด็กชายโพริพัฒน์ หาญสุโพธิ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0547 เด็กชายธนภัทร วรรณดี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0544 เด็กชายจัตุรงค์ วงศ์มังกร กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0544 เด็กชายนภพล แดนสมปัดสา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0541 เด็กชายกรวุฒิ อินทวัฒน์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0541 เด็กชายไพโรจน์ ไชยดีเลิศ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0538 เด็กหญิงฐิติพร ศรีนาง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0538 เด็กชายธรรมรัตน์ แถวเพีย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0536 เด็กหญิงกัญญาพัชร เอราวัน กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0536 เด็กหญิงธันว์วดี วรินทร์รัชต์ธร กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0533 เด็กชายชลชาสน์ แก้วไชยะ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0533 เด็กชายปิติภูมิ ดิษชัง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0532 เด็กหญิงรติกานต์ นัยจิตร อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0532 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดอนเส อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0530 เด็กหญิงพรจิรา กันยาคำ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0530 เด็กหญิงนันท์นภัส หล้ามาชน อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0529 เด็กชายวชิรวิทย์ สุนทรพินิจ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0529 เด็กชายธนกฤษ เสรี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0528 เด็กชายสุภควี มูลตา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0528 เด็กหญิงณัชยากานต์ ไชยโชค อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0525 เด็กชายนัธวัฒน์ บูรณะไมตรี สาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0525 เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ สาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0522 เด็กหญิงณัฎฐชา แย้มกลาง อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0522 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ บุตรี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0517 เด็กชายวัชนพล ดีนิวงษ์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0517 เด็กชายพันยศ เสาร์ร่อน อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0516 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันชา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0516 เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทองทำมา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0514 เด็กหญิงพัชรี ไชยศรี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0514 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อุดม อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0512 เด็กชายธนกร ศิริมา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0512 เด็กชายวิลเลี่ยม บาวเวอร์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0511 เด็กชายนพเกล้า ครุฑธา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0511 เด็กชายพิชญางกูร นาดี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0510 เด็กหญิงยุวพร วรรณสิทธิ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0510 เด็กหญิงภูริชญา ยุพิน กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0508 เด็กชายอิงคยุทธ โสภา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0508 เด็กหญิงจันทร์ส่อง วิจิตรจริยา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0504 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีหะบัณฑิต กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0504 เด็กหญิงสิริยากร ภาวะโคตร กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0500 เด็กหญิงชนัญชิดา สีเกิ้ง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0500 เด็กหญิงบุณยวีร์ หวานเนื้อ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0499 เด็กชายรัฐนันท์ หินเธาว์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0499 เด็กชายปองเดช วุฒธิจีรเดช อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0498 เด็กชายธนบดี มาศรี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0498 เด็กชายชวกร วงคุย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0497 เด็กชายภูริภพัฒน์ ชาน้อย อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0497 เด็กชายภมิธาดา จิระอนันต์กุล อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0496 เด็กชายญาณาธิป เจริญวิภารัตน์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0496 เด็กชายภิภัทร เทศพิทักษ์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0495 เด็กชายณัฏฐกรณ์ ซาปัด กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0495 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประเสริฐ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0494 เด็กชายธนกร กางการ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0494 เด็กชายสุนิธิ กันยาคำ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0493 เด็กหญิงเบญญาพร ยุทธา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0493 เด็กหญิงจิดาภา ซาเหลา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0490 เด็กหญิงจิดาภา ชัยนิคม กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0490 เด็กหญิงณชนก รูปต่ำ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0489 เด็กหญิงธนัชชา กระพี้สัตว์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0489 เด็กหญิงวชิรภรณ์ บุญยินดี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0487 เด็กหญิงวาศิษฐี ลือภูเขียว กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0487 เด็กหญิงกัญญาภัค น้อยผาง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0485 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โตโส อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0485 เด็กหญิงชลธิชา ลวงงาม อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0483 เด็กชายกฤตพล โคตรภูเขียว กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0483 เด็กชายสุวิจักขณ์ จิตรอ่อนน้อม กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0482 เด็กชายพงศกร ทะสังขา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0482 เด็กหญิงสิริวิมล วดีศิริศักดิ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0481 เด็กชายธนัทเทพ ยุทธชัย อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0481 เด็กชายธาราธีร์ มาศรี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0480 เด็กหญิงมนัญชนก หาญนำชัย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0480 เด็กหญิงเวธนี เชิญชัย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0479 เด็กชายนันทพงศ์ ไชยเชษฐ์ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0479 เด็กชายนิธิกร ลี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0478 เด็กชายพสิษฐ์ ไปบน กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0478 เด็กหญิงณัฐธิดา ปัสสะ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0477 เด็กชายกาญจเกล้า มนต์กิ่ง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0477 เด็กหญิงรัตนา พรหมดี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0476 เด็กหญิงกมลชนก สาระภูมิ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0476 เด็กหญิงวริศรา งามประเสริฐ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0475 เด็กหญิงพรนภา ทันมัง อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0475 เด็กหญิงจุรีรัตน์ เวียงสาม อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0474 เด็กหญิงสิริกร เค้าเเคน กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0474 เด็กหญิงชนินยา เเก้วพรม กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0473 เด็กหญิงปณิตา สิทธิบุ่น อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0473 เด็กหญิงภัคจิรา แสนเสริม อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0472 เด็กหญิงศศิธร พิมพ์ดีด สะอาดประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0472 เด็กหญิงอนันตญา อักษรณู สะอาดประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0471 เด็กหญิงศศิปภา สุดเเท้ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0471 เด็กหญิงปุณยวีร์ สมอนา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0470 เด็กหญิงเด็กหญิงธิติมาวดี นิระ อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0470 เด็กหญิงเด็กหญิงปริฉัตร ชุปวา อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0469 เด็กหญิงอรจิรา ใสยะลาม กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0469 เด็กหญิงเเพรวพรรณ พร้อมพรั่ง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0468 เด็กชายกฤษกร ย่างทุ่ง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0468 เด็กชายกรชนก หล้าง้อ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0467 เด็กชายเด็กชายชินภัทร งามดี อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0467 เด็กชายเด็กชายศรัณยพงศ์ ศรีเชียงขวาง อนุบาลศักดิ์สุภา ได้เข้าร่วม
0466 เด็กชายวรวุฒิ จันทร์เเก้ว กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0466 เด็กชายกฤตยชญ์ สันทา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0465 เด็กชายณฐกร ชัยวงศ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0465 เด็กชายพิชาภพ แทนเตย์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0464 เด็กชายกฤตชวิน เเสงบัวท้าว กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0464 เด็กชายอิสระ พลนามอินทร์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0463 เด็กชายอมฤต ดวงเเสงฤทธิ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0463 เด็กชายกิตติพงษ์ คำสะอาด กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0462 เด็กหญิงชนันธร หงษ์ทอง กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0462 เด็กหญิงจิตติมนต์ ชินตา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0461 เด็กหญิงฐานิกา หงษ์สุวรรณ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0461 เด็กชายนภัสกร ศรีกันยา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0460 เด็กหญิงปรียนันท์ ภูถมเมฆ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0460 เด็กหญิงปริชญา รักวินัย กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0453 เด็กหญิงชลดา สิงห์ธานี กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0453 เด็กหญิงไอยริษา สริมา กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0450 เด็กชายนนท์ณภัทร พระเทศ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0450 เด็กชายณัฐวุฒิ สังขาศักดิ์ กรุณาศึกษา ได้เข้าร่วม
0421 เด็กชายเฉลิมชัย อุดมชัย อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0421 เด็กหญิงพิชชาภา พันธ์แก้ว อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0417 เด็กหญิงชนาพร เภาพาน บ้านหินฮาวโนนงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0417 เด็กหญิงธนิษฐาน์ ทวีเลิศมณีโชติ บ้านหินฮาวโนนงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0388 เด็กหญิงณิชนันท์ คุณชื่น อนุบาลคำชะอี ได้เข้าร่วม
0344 เด็กชายอภินัทธ์ เถาหอม บ้านคูสระ ได้เข้าร่วม
0344 เด็กชายจตุรวิชญ์ ศรีนาม บ้านคูสระ ได้เข้าร่วม
0342 เด็กหญิงเหมือนฝัน พูลแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม
0342 เด็กหญิงรวิปรียา ทะไกรราช อนุบาลศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงอณัญญา เพียเขมร บ้านวังยาว ได้เข้าร่วม
0332 เด็กหญิงสิริพันธ์ สุขแพทย์ บ้านวังยาว ได้เข้าร่วม
0329 เด็กหญิงกมลวรรณ ลุนหล้า บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0329 เด็กชายภานุพงษ์ ภิรมราช บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0328 เด็กชายกิตติพันธ์ แจ่มวิมล บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0328 เด็กหญิงศศิวรรณ สีพลเงิน บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงสิรพรรณ สารเมืองโฮม บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0327 เด็กหญิงอมิตาเกรซ ศรีสันต์ บ้านกอกหนองผือ ได้เข้าร่วม
0323 เด็กหญิงชลธิชา ไพรัตน์ เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ได้เข้าร่วม
0323 เด็กชายณภัทร นามนนท์ เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" ได้เข้าร่วม
0311 เด็กหญิงจิตราภา เสมอหน้า บ้านไผ่ประถมศึกษา ได้เข้าร่วม
0311 เด็กหญิงศิริกัญญา พามขุนทด บ้านไผ่ประถมศึกษา ได้เข้าร่วม
0306 เด็กชายปิยราชย์ วงศ์ศรีทา อนุบาลคำชะอี ได้เข้าร่วม
0306 เด็กหญิงมธุริน วังคะฮาต อนุบาลคำชะอี ได้เข้าร่วม
0295 เด็กหญิงสุนิสา เหมาะทอง บ้านท่าเรือ ได้เข้าร่วม
0284 เด็กหญิงศรมณีพร เสนาดี บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0284 เด็กหญิงพรทิพย์ สิทธิ บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0283 เด็กชายวสันต์ แสนเสนา บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0283 เด็กชายธนวัฒน์ นะชา บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0271 เด็กหญิงภัทรธิดา ดีลาย ห้วยบงวิทยา ได้เข้าร่วม
0271 เด็กหญิงอรทัย แทนบุญมี ห้วยบงวิทยา ได้เข้าร่วม
0266 เด็กชายชัยณรงค์ นิลเพชร บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0266 เด็กชายกฤษชญาทร ศรีหล้า บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0261 เด็กหญิงชนาการณ์ ทุมแก้ว บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0261 เด็กหญิงรัตติญา สอนเวียง บ้านเรือ ได้เข้าร่วม
0259 เด็กชายธรกฤต อินทรวิเศษ อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0259 เด็กชายปฎิภาณ อำภา อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0257 เด็กชายทวีวิทย์ ขำมา อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0257 เด็กชายสิรภัทร ปิ่นแก้วนาวา อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0256 เด็กชายกสิณพจน์ เวชพานิช อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0256 เด็กชายนเรนฤทธิ์ ดวงดี อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วม
0252 เด็กหญิงปานิศา เมินแก้ว บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" ได้เข้าร่วม
0252 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชาสุนา บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" ได้เข้าร่วม
0242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หงษ์ไชยคำ อนุบาลพูนสวัสดิ์ ได้เข้าร่วม
0242 เด็กหญิงพชรพร ฤทธิ์เดช อนุบาลพูนสวัสดิ์ ได้เข้าร่วม
0215 เด็กชายณัฏฐกิตติ์์​ อิ่มแสง อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เข้าร่วม
0215 เด็กชายคมน์ษัฑวัต​ เสถียรพงษ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เข้าร่วม
0214 เด็กหญิงนลินนิภา บุษมงคล สนามบิน,เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0214 เด็กชายปารมี ภูนาสี สนามบิน,เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0212 เด็กหญิงศิริยากรณ์ เพือดสิงห์ บ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วม
0212 เด็กหญิงนันชมน กางบิด บ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วม
0210 เด็กหญิงสิริธาร ศรีอุบล ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฏร์รังสรรค์ ได้เข้าร่วม
0210 เด็กหญิงฉัตรทริกา คำพิลา ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฏร์รังสรรค์ ได้เข้าร่วม
0168 เด็กชายญาณันธร แสนกล้า บ้านท่าเรือ ได้เข้าร่วม
0168 เด็กหญิงเลิศลักษณ์ อรรจนานันท์ บ้านท่าเรือ ได้เข้าร่วม
0167 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ฉิมมานิตย์ บ้านท่าเรือ ได้เข้าร่วม
0167 เด็กหญิงชญานันท์ มุ่งภู่กลาง บ้านท่าเรือ ได้เข้าร่วม
0166 เด็กหญิงกัลยารัตน์ อาจมาก บ้านท่าเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0155 เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์ต๊ะหอม บ้านยางเกี่ยวแฝก ได้เข้าร่วม
0155 เด็กชายวุฒิชัย ธนวันต์สกุล บ้านยางเกี่ยวแฝก ได้เข้าร่วม
0129 เด็กชายอลงกรณ์ พลโยธา โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0129 เด็กชายอดิศักดิ์ ฉวยกระโทก โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0128 เด็กหญิงจรัณธร จันทร์ดา โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0128 เด็กชายปรัชญา อุตรศรี โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0101 เด็กชายเตชินท์ เจริญกุล บ้านบัวขาว (วันครู 2500) ได้เข้าร่วม
0101 เด็กชายธีร์จุฑา ศรีชมภู บ้านบัวขาว (วันครู 2500) ได้เข้าร่วม
0096 เด็กชายศักรินทร์ มุลลิปุ้ม บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย
0096 เด็กชายธนพล คำไพร บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย
0088 เด็กหญิงทองชมพู จันทะศรี อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0088 เด็กหญิงอันติกา ช่วยรักษา อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0087 เด็กชายวรัญญู ขุนศรี อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0087 เด็กหญิงกชพรรณ ขุนศรี อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0086 เด็กหญิงปริณดา พินทุเมฆินทร์ อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0086 เด็กชายธนาวุฒิ สุริยะภา อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0085 เด็กหญิงเพ็ญนภา ขัติวงศ์ อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0085 เด็กหญิงจิณณพัต วงศ์มีแก้ว อนุบาลสกลนคร ได้เข้าร่วม
0084 เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0084 เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0058 เด็กหญิงฐปนัท ศรีจันทอง อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0058 เด็กหญิงปุณยาพร ชนะชัย อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0051 เด็กชายวรรณลภย์ กุญชะโมรินทร์ บ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0051 เด็กชายสรวุชญ์ อุทิศ บ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0040 เด็กชายกรวิชญ์ เมืองแก้ว ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0040 เด็กชายพชรพล ใจวีระวัฒนา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0039 เด็กชายปุญญพัฒน์ อุทัยเรือง ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
0039 เด็กชายณัฐวัฒน์ วีรธนาพงษ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
0038 เด็กหญิงปุณห์ญาวดี วรพิมลพงศ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0038 เด็กชายกฤตพล ชุนบุญมา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม