ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0793 นางสาวกฤตยา อุ่นแก้ว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0793 นายสิทธิพล นาคประเวศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0793 นายฉัตรพงศ์ ยศพิมพ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0793 นายกรภัทร์ สีดามาตร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0791 นางสาวกุลธิดา พิมพ์จักร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0789 นายศราวุธ วังคะฮาด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0784 นายปิตินันท์ พัวทวี น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาววิดารา สุวรรณมณี น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวหงษ์ขาว เหมะสุรินทร์ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวสุวิตา ชัยวงค์ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวบัณฑิตา เดิมหลิ่ม น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวทอฝัน มาตรโพธิ์ศรี น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวธนัญญา นามอาด น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0784 นางสาวกันต์ฤทัย ชัยมงคลลาภ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0771 นางสาวปลายฟ้า มาวงศา ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0767 นางสาวนลินนิภา สีตาล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0767 นางสาวจุฑารัตน์ ปัดถากิจ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0766 นางสาวปานรพี พิมพลชาย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0766 นางสาวมาริสา กลมเกลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวศุจีภรณ์ ประโมงมุข แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวศรุตา พิมพะลับ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวอภิชญา ศิริแก้ว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวเขมิกา แก้วบุญเรือง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวอริญชยา หอมสมบัติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวพิชญา ตะโนนทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวฉัตรฉวี อ่างบุญตา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาววาริณี อนุสุเรนทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0765 นางสาวปิยธิดา พรมพิมพ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวกุลณััฐ ผาบวุฒิ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวปาณิสรา เชยการินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวชลลดา โบราณศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวลิมาลัย ปิยะแสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวปริชญา แคนติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นายจักรภัทร ดวงศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวปรานต์ชนา ศรีโย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวสิริลักษณ์ ประเสริฐพงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0764 นางสาวปิยธิดา ศรีบุญโรจน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0762 นางสาวสุรียา สิงห์เครือ ยางตลาดวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0762 นางสาวชนิกานต์ ดอนไพร ยางตลาดวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0760 นางสาวมณีกา ทาโพธิ์ แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0758 นางสาวรัตนาภรณ์ ชวเดชารัตน์กุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0729 นางสาวเหนือดวง อุปสาร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0728 นางสาวพิมพ์ชนก ชำนาญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0727 นายศรีนราห์ ศานติโสภา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0726 นายกันตินันท์ ฤทธิ์ตา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0725 นายกษิดิศ ยิ้มชัยภูมิ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0724 นางสาวจิดาภา สินธทียากร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0723 นางสาวภวรัญชน์ นาใจรีบ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0722 นางสาวฑิตยา คงที่ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0721 นางสาวสุทาสิณี คะลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0720 นางสาวรัตติกาล กันทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0717 นายชานนท์ กาบูล็อง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0716 นางสาวรัตนพร สีนวนแสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0715 นางสาวธิดาภรณ์ โพธิ์ไทรย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0714 นางสาวธนพร ดาสีวังปา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0712 นางสาวธิดารัตน์ โสทัพ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0711 นางสาวดวงกมล ฉายรมย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0710 นางสาวกนกวรรณ พระนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0709 นางสาวจุฑาพร พิมล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0708 นางสาวประภัสศร ม่วงผุย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0707 นางสาววิชาพรัช เหาะเหิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0706 นางสาวโชติกา นาหนองตูม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0705 นางสาวธัญญารัตน์ พรมแพง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0704 นายพนิต ศรีแจ้งรุ่ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0703 นางสาววริยา พารา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0702 นายอดิศักดิ์ ดรกันหา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0701 นางสาวสุมิตรา ถิรมย์รักษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0700 นางสาวสุชานาถ จันทร์มะณี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0699 นางสาวอนุธิดา แก้วจันทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0698 นางสาวอชิรญา แก้วบุดดา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0697 นางสาวภูสุดา ภูตะลุน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0696 นางสาวสุรีรัตน์ มงคลอินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0695 นายเรืองศักดิ์ ชัยปลื้ม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0595 นางสาวธิดารัตน์ เนื่องมัจฉา เขาสวนกวางวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0595 นายกฤษฎา โยธา เขาสวนกวางวิทยานุกูล ได้เข้าร่วม
0593 นายภัทรวุธ มะณีแสง ศรีกระนวนวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0583 นางสาวธันย์ชนก วงษ์พัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0582 นายธีรเทพ ปุสธรรม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0581 นายก้องภพ แข้คำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0581 นางสาวอนัญญา ผาบชมภู แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0580 นางสาวณฐภรณ์ จิตรนวน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0579 นางสาววรัญญา โทอิ้ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0579 นางสาวกวิสรา วันน้อย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0579 นางสาวสุชานันท์ แก้ววังปา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0579 นางสาวกฤติยา ทรัพย์มูล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0579 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วสำราญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0531 นางสาวกัญญาภัค ฉายบุญครอง สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0526 นายศักดิ์ชาย ภาจันทร์คู บัวขาว ได้เข้าร่วม
0515 นางสาวกมลชนก โสมาศรี เลยอนุกูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0505 นายภานุภาพย์ แสนพล โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0505 นางสาวปรียาภรณ์ โสชาลี โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0488 นางสาวกนกพร บุตรโคตร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0456 นายปานเทพ ศรีสุจารย์ สามชัย ได้เข้าร่วม
0442 นางสาวธีรดา ขันทะคีรี ท่าลี่วิทยา ได้เข้าร่วม
0438 นางสาวนริศรา สาครสูงเนิน นากอกวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0438 นางสาวคคนางค์ พิมลา นากอกวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0434 นายบุญวัชร สังข์เสวก วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0434 นายวรภพ เชวงรังสิยานนท์ วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
0426 นางสาวน​ันทกา ทานาม สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0426 นางสาวภัทรานิษฐ์ อินแป้น สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0420 นางสาวภารดี บาลยอ เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0420 นางสาวพิมพ์ชนก ปิดตาระโส เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0420 นางสาวอลิสา รุ่งรัตนกสิน เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0413 นางสาวหฤทัย แผ่นจินดา หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0413 นางสาวโยธิการ จันทร์ไข หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0403 นางสาวณัฐพร สีสม โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0403 นางสาวพรรณณัฐฎา เขียนปัญญา โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0403 นางสาวนันทิดา สารสวัสดิ์ โกสุมวิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0400 นายธีรชัย สิทธิชัยเนตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0400 นางสาวภณิตา ภัทราธนสิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0396 นางสาวกนกพร เพ็ชรศรีกุล กัลยาณวัตร ได้เข้าร่วม
0395 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีบุญเรือง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0395 นางสาวมีสุข ภาวะดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0394 นางสาวศศิธร ผกากลีบ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0391 นายน้ำเพชร วุสันเทียะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0390 นางสาววรรษมน ดอนบันเทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0389 นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมวิฐาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0389 นางสาวกัลยาพร งามดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0371 นางสาววันนิสา โสภา มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ได้เข้าร่วม
0320 นายคงหาญ หล่มเหลา ประชารัฐพัฒนาการ ได้เข้าร่วม
0319 นางสาวศุภนุช สามัญ ทรายมูลวิทยา ได้เข้าร่วม
0314 นางสาวจริยา ราชเจริญ ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0309 นางสาวสัจจพร ศรีเนตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0309 นางสาวนิภาภัทร อินทร์เพชร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0309 นางสาวณัฐกมล ค้ามีผล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0285 นางสาววันดี คุณดา สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0285 นายลักขพงษ์ คั่งคำภา สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0255 นางสาวสุภัสสรา ประสานเนตร ห้วยแย้วิทยา ได้เข้าร่วม
0251 นายศักดิ์สุวรรณ แขวงเมือง ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0248 นางสาวนวรัตน์ เงินปัตจัย ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0241 นางสาวณัฐกานต์ ตาพาว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0240 นางสาวอลิษรา คล้ายปาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0240 นางสาวสุอังคณา ด้วงวังหิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0240 นางสาวศุภกร บุตรวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0240 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวพิชญะดา คำอ้น แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวพรรนิภา อุ่นเบ้า แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวปารวี มาบ้านไร่ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวปรียาภรณ์ ชะนะบัว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวปณิธี พิมพิสอน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวเบญญทิพย์ มั่งมูล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวจีรวรรณ ระดาสาร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0239 นางสาวกัลยากร ศรีรักษา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายหฤษฏ์ ตันตินรเศรษฐ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายวัชรพล ศรีเทียมเงิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายรนยุทธ์ หางนาค แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายปภังกร ดอนกลาง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายณัฐวัฒน์ ตันติอาภรณ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0238 นายเชิดกฤติพงศ์ เจริญธาดาวัตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาวไอรดา ไชยคำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์งาม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาวสิริยากร เกษรมาลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาวสิริกานดา แสนสุข แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาวศิริขวัญ หาญหนองบัว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0237 นางสาววนิษฐกานต์ จูนก แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นางสาวชุดา รัตนพันธ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นางสาวชัชฎาพร สูนสิทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายเอกรินทร์ ชินกร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายอธิวัฒน์ สารสวัสดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายวีระชัย ระวีวัฒนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายวทัญญู ศรีสุขสด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายภัคพล หม่องเหล็ก แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0236 นายเกียรติภูมิ หารศรีนาถ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0232 นางสาวอภิชญา ราชวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0231 นางสาวกฤติยาพร คุ้มกุดขมิ้น แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวนภัส ศิริสุนทร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวเอวิตา ชาติทหาร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวจิดาภา นิลสาย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวบัญจรัตน์ สุนทรารักษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวปาริฉัตร ภูงามแง้ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวจีรภัทธ์ คำพิทุม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวขวัญฤดี ตั้งสกุลวิโรจน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวจารุกัลย์ พรสุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0230 นางสาวสุรัสวดี สุวรรณประทีป แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0228 นางสาวนริศษา สุ่ยหล้า บ้านไผ่ ได้รับรางวัลชมเชย
0191 นางสาววัชรีพร ซุยทะเสน ขามแก่นนคร ได้เข้าร่วม
0190 นางสาววิราดา โสดา นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0174 นางสาวขวัญชนก บุญเรือง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0174 นางสาวจิตติมา เรืองชัย บัวขาว ได้เข้าร่วม
0174 นางสาวอัญทิกา เจนธีรกุล บัวขาว ได้เข้าร่วม
0174 นางสาวณสุดา กุลสุวรรณ์ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0173 นางสาวปัทมวรรณ กำลังจิตร บัวขาว ได้เข้าร่วม
0173 นางสาวพิมลพรรณ กังฉิมา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0173 นางสาวปวีณา สิงห์นาครอง บัวขาว ได้เข้าร่วม
0173 นางสาวจิรัชญา คชอาจ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0173 นางสาวสิริมิ่งขวัญ อะสุชีวะ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0165 นายชัยพงค์ เทือกดอนหัน แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0165 นางสาวศิริพร งามลา แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0165 นายธีรพล กองกูล แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0157 เด็กหญิงพิชญา ทิศกระโทก โนนสูงศรีธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0153 นางสาวเปรมวดี เขียงจ้อย พะทายพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย
0153 นางสาวประกายเดือน สีหา พะทายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0121 นางสาวทัศพร กันทะใจ ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0118 นายธีรภัทร จี้เพชร สาธิตมหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมศึกษามอดินแดง ได้เข้าร่วม
0098 นางสาวฐิตาพร ปรารถนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นางสาวปนัดดา พลช้าง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาทัน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นางสาวสุชานันท์ ภูทอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นางสาวธารารัตน์ ศรีอัตชา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นางสาวศุภธิดา แสนงาม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0082 นายประภินศ์วิทย์ พรหมชัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0080 นางสาวสุธาวัลย์ ภูหลวง ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0071 นางสาวสุภาพร โอนไธสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0071 นางสาวชัญญานุช ชูชนะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0070 นางสาวปรีชญา ราทะวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นางสาวรักษะมารมย์ สังวรดี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นางสาวสุทธิพร ชาญชำนิ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นางสาวอัจฉราภรณ์ โนรินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นางสาวอัจฉริยา ศรีนารถ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นางสาวกนกภรณ์ แสนภูมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0069 นายอนวัช ผานิล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0063 นางสาวกัญญาพัชร สุริยัน กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0055 นางสาวชลธิชา มันตาพันธ์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0055 นางสาวธิดารัตน์ สรสิทธิ์ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0054 นางสาวรัชนี สายศรี กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0054 นายทศพล ใจถวิล กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0036 นางสาวปวีณา เติมสุข วัดศรีจันทร์ ได้เข้าร่วม
0028 นางสาวชญานิษฐ์ สงวนญาติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0028 นางสาวศิริกานดา สงครามยศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0028 นางสาวศศิธร ศิริวงจักร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นางสาววราพร บุญตาระวะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นางสาวภูริชญา สายบุญมี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นางสาวธาดานาถ นามลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นางสาวกุลสตรี ชุ่มนาเสียว แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นายศิริวุธ พลยางนอก แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นายวันชัย วงษ์จำลอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นายธนเมธส์ สีทอนสุด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0027 นายณัฐภัทร ทาสุธรรม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0025 นางสาวกนกวรรณ ชาธิพา เมืองมุกวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0021 นางสาวศุภาวรรณ บุสทิพย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0018 นางสาวเมศิณี มะลิต้น แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0002 นางสาวรุจิรดา วิเศษวงษา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้เข้าร่วม