ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0795 เด็กหญิงสุทัตตา แสนเหลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0779 เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองศรี น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0779 เด็กชายธัญยธรณ์ โมฬชาติ น้ำพองศึกษา ได้เข้าร่วม
0770 เด็กชายณัชชนะ พรหมชัย ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0770 เด็กหญิงวิภาวดี เตชะธรรมโม ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0770 เด็กหญิงมินตรา ศรีอวน ประชารัฐวิทยาเสริม ได้เข้าร่วม
0761 เด็กหญิงฐิติพร ภูชมศรี ยางตลาดวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0761 เด็กหญิงแพรวา บุดดา ยางตลาดวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0744 เด็กหญิงสาธิตา หินขุนทด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0743 เด็กหญิงเวธกา ดาหาญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0742 เด็กหญิงวริษา ชาญพิพัฒนชัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0741 เด็กหญิงวริศรา คัณทักษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0740 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วงศ์คำอินทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0739 เด็กหญิงภิญญามาศ จาดเสม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0738 เด็กหญิงธีรตา สอนศีลพงศ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0737 เด็กหญิงจิดาภา ชัยญวน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0736 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไทรบุรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0735 เด็กหญิงกนกวรรณ สีฮาด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0734 เด็กชายอินทนนท์ ผุยทา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0733 เด็กชายสิรวิชญ์ อรุณาเจริญทรัพย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0732 เด็กชายศุภกร แก้วมณี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0731 เด็กชายภูมิพัฒน์ เหลาภา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0730 เด็กชายกวินภัทร พลค้อ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0643 เด็กหญิงอักษราภัค พระเมือง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0642 เด็กหญิงโสภิตนภา พลอาสา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0641 เด็กหญิงศศิประภา ทัพศิลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0640 เด็กหญิงวริยา บุตรแดงน้อย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0639 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์ ภูกาบ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0638 เด็กหญิงนภัสกร พละสาร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0637 เด็กหญิงนพรดา ไชยคำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0636 เด็กหญิงตฤณญพร เหิมทะยาน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0635 เด็กหญิงณัฐธิดา กุสลจีรัง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0634 เด็กหญิงชานิสา วรจิตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0633 เด็กชายสิทธินนท์ ชารี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0632 เด็กชายสหรัตน์ พงษ์เสนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0631 เด็กชายภัทร์นินธร สุพรธนินวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0630 เด็กชายกฤตพล กลางฮวด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0628 เด็กหญิงประสิตา จันทะคัด มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0599 เด็กชาย รัตนสิทธิ์ สิทธิโชค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0599 เด็กหญิง มนพร สุภามา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0598 เด็กหญิง ลินซี่ นภสร รีด กัลยาณวัตร ได้เข้าร่วม
0597 เด็กหญิงธัญรดี น้อยสุข ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0597 เด็กหญิงพัชรภรณ์ นาคสู่สุข ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0597 เด็กหญิง เดือนฉาย ชัยรัตนวงศ์กุล ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0534 เด็กหญิงธนพร คงสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้เข้าร่วม
0506 เด็กหญิงมณิิสรา เทศสีหา โคกโพธิ์ไชยศึกษา ได้เข้าร่วม
0502 เด็กชายศุภสิน มุ่งวิชา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0502 เด็กชายกฤษณพงศ์ คงศิลา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0502 เด็กหญิงณัฐนิชา พั่วตา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
0454 เด็กหญิงยุภาภรณ์ พันธะลี สามชัย ได้เข้าร่วม
0454 เด็กชายวีรวุฒิ ภูมิรินทร์ สามชัย ได้เข้าร่วม
0446 เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลสุข ห้วยแย้วิทยา ได้เข้าร่วม
0430 เด็กหญิงสุภัสสร ซ้ายหนองขาม เวียงวงกตวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0422 เด็กชายธีรดนย์ ธานี สารคามพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0411 นางสาวทิพวรรณ แก้วแดง หนองเรือวิทยา ได้เข้าร่วม
0402 เด็กหญิงชลิสา ชื่นชม โกสุมวิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วม
0399 เด็กชายวีรภัทร ประเสริฐสังข์ ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0399 เด็กชายยุติวิชญ์ รัตนพิบูลย์ศิริ ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0399 เด็กชายธนากร พรมวิชา ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0399 เด็กชายธนภัทร อนุเดชากุล ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0398 เด็กหญิง รัญธิดา นวลกองแก้ว กัลยาณวัตร ได้เข้าร่วม
0398 เด็กชายธนภัทร เพ็ชรศรีกุล กัลยาณวัตร ได้เข้าร่วม
0372 เด็กหญิงมิ่งกมล วิจารณ์ไพบูลย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0372 เด็กหญิงพนิตพร อึ้งปิติมานะ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0372 เด็กหญิงชญานิศ จันทะเริง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0372 เด็กหญิงกนกพิชญ์ โยทองยศ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงสุชานันท์ สงสม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมจรูญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงพัชราภา ศรีทรัพย์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงธนพร นิลสุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ทองเงิน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงจิดาภา ศรีศักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0356 เด็กหญิงคิรากร ดีอันกอง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงสิรินญฉัตร สาฆ้อง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงวรัชยา ขันตรีกรม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สีหาจ่อง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ แก้วสาร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พลคำมาก แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงณัฐวิภา ไชยธรรมมา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ใสจูง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กหญิงกมลชนก คำมณีจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0350 เด็กชายปัญญากร สืบสำราญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0340 เด็กหญิงชมภูนุช ภาระกุล น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ได้เข้าร่วม
0337 เด็กหญิงศิริวภา กมลสินธุ์ ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0337 เด็กหญิงนันทิชา แก้วอำนาจ ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0335 เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมมาลา ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0335 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชูศรีวาส ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0335 เด็กหญิงอรพรรณ ถาวรชาติ ร่องคำ ได้เข้าร่วม
0322 เด็กชายอภิชาติ ดูเถอะ ประชารัฐพัฒนาการ ได้เข้าร่วม
0305 เด็กหญิงวรัญพร แพงกัลยา บ้านแพงพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย
0282 เด็กหญิงสุชาวดี เหล่าพร สาวะถีพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0274 เด็กชายวิเชียร ตลอดไธสง ห้วยบงวิทยา ได้เข้าร่วม
0269 เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิ้ว บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0254 เด็กชายณัฐสิทธิ์ แก้วดีั ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0250 เด็กชายวีรวัฒน์ โคตรมหา ปากชมวิทยา ได้เข้าร่วม
0243 เด็กหญิงจิรวดี บุญทองแพง สาธิตศึกษาสาสตร์มข. ได้เข้าร่วม
0229 เด็กหญิงณัฐณิชา ลมดา บ้านไผ่ ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงอัจฉราพร นูเร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงพิชญาภา มะลาหอม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์คุ้ม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นาจำเริญ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงพรรณพษา แก้วอ้วน แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงปัณชญา รวีวงศ์อโนทัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0217 เด็กหญิงปริม โชติศิริรัตน์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงปรานปรียา อินทโชติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงบุณยาพร สีพาติ่ง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงนภัสนันท์ เย็นวัฒนา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงธนพร จันทะวงค์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงณัฐณิชา สารนอก แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงชนัญชิดา เจริญสุข แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงฉัตรชนก พุดบุรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กหญิงจิรชญา โนนทิง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0216 เด็กชายกรวิชญ์ พลรักษา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0189 เด็กหญิงอุไรวรรณ เค้านอ นาภูพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0171 เด็กหญิงวิภาวี สาขา บัวขาว ได้เข้าร่วม
0171 นางสาวสิริยากร ขันธหงษ์ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0171 เด็กหญิงสิรินยา ศรีภูมิ บัวขาว ได้เข้าร่วม
0170 เด็กหญิงอริศรา แว่นประชา แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0170 เด็กหญิงชนม์ชนก สอนแพง แวงใหญ่วิทยาคม ได้เข้าร่วม
0152 เด็กหญิงสุทธิดา บุญก้อน พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0152 เด็กหญิงปยุดา ไชยสุระ พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0152 เด็กหญิงมะลิวรรณ พลวงค์ พะทายพิทยาคม ได้เข้าร่วม
0142 เด็กหญิงอภิญญา โคตรลือชา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0142 เด็กหญิงอภิชญา เต แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0142 เด็กหญิงสิริวิมล พิลา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0142 เด็กหญิงรมิตา เตมียชาติ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงภูริชญา ซาซุม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงพรรณธร คำลาย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมโคตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงเบญญาภา ชาญประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงธิญาดา รุโจปะการณ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงณิชนันท์ เขียวสด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงญาณิศา ร่มเย็น แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงชัชฎากานต์ บุญพร้อม แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0141 เด็กหญิงจิตรา กิจจาวิเศษ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กหญิงเขมจิรา กองเกิด แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กหญิงกฤตยา ธรรมแสง แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายรัชชานนท์ ธีรพรชัยสิทธิ์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายพงศพัฒน์ สิงห์สุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายธรรมรัตน์ วงษ์ชาญศรี แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายธนวุฒิ หาญเชิงชัย แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายณัฐภัทร หมื่นคำ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายจิตรภาณุ ธ.น.หล้า แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0140 เด็กชายจักรินฑ์ เสนาสุ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0134 เด็กชายภูพิรัฐ สารมะโน ศรีสองรักษ์วิทยา ได้เข้าร่วม
0132 เด็กหญิงเจนจิรา จันทพา โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0124 เด็กชายศิริวัฒน์ สุดศักดา กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0123 เด็กหญิงนันทิยา ปังประเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0122 เด็กหญิงภัทราพร กันทะใจ ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0120 เด็กหญิงคุณัญญา ดาทุมมา ขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วม
0117 เด็กหญิงณัฐริกา โชติการ ชุมชนนาคำไฮวิทยา ได้เข้าร่วม
0078 เด็กชายปิยวัฒน์ อุตราช ดงมูลวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0068 เด็กชายพุทธรัก จัสติน ซไตเนอร์ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0068 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสกุล แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0060 เด็กชายปฏิพล ตรีนาถ กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0060 นางสาวจิตรลดา ไชยทองศรี กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0059 เด็กหญิงวาริน หาญมะโน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วม
0059 เด็กหญิงกัญญาภัค แสงจันทร์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0059 เด็กหญิงกชกร ศรีขวาชัย บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0057 เด็กหญิงจรรยา กลิ่นหอม กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0057 เด็กหญิงมาริสา วรชัย กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0056 เด็กหญิงภาชินี ยันทะแย้ม กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0056 เด็กหญิงจิรสุดา มาตรจุฬา กุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วม
0024 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันบุตร เมืองมุกวิทยาคม ได้เข้าร่วม
0020 เด็กหญิงปรินทร์ ไพรพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0019 เด็กชายธนพพัฒน์ แก้วพฤกษ์ เทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย
0017 เด็กชายนันท์นภัส ฤทธิ์ตา แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0017 เด็กหญิงบุญธิชา นามบุญลือ แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0017 เด็กชายกิตติพัศ วรวัตร แก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0014 เด็กชายณฐภัทร วิจิตรฐากูร เทพศิรินทร์ ได้เข้าร่วม
0014 เด็กชายธิติทรรศน์ เทียนกระจ่าง เทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0013 เด็กชายปรีชานันท์ ลีพัฒนวงศ์ สาธิตศึกษาฝ่ายมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วม