ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล เกียรติบัตร
0763 เด็กหญิงธนพร ก้อนมณี สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0627 เด็กหญิงกิติญาดา สอนกลาง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0626 เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภูไฟ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0606 เด็กชายนัทธพงษ์ จันทร์ทิพย์ บ้านหยวก ได้เข้าร่วม
0596 เด็กชายวีรินทร์ จี้เพชร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0594 เด็กหญิงอิงธุอรณ์ เหล่าอินทร์ บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" ได้เข้าร่วม
0592 เด็กชายณัฐภัทร ศรีจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0590 เด็กหญิงณัฐณิชา สกุลตาล บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้เข้าร่วม
0585 เด็กหญิงปัญญารัตน์ โจซิ้ม มหาไถ่เมืองพล ได้เข้าร่วม
0584 เด็กชายกวีวัธน์ อึ้งศิริสวัสดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
0558 เด็กหญิงกัญญภัทร เตรียมเวชวุฒิไกร สาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0558 เด็กหญิงมนัสนันท์ เดชฉัตราภรณ์ สาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0535 เด็กหญิงกานต์ธีรา เสริมทรง เมืองเลย ได้เข้าร่วม
0451 เด็กหญิงกชพร ชัยพัฒน์ อนุบาลพูนสวัสดิ์ ได้เข้าร่วม
0338 เด็กหญิงวลัยพรรณ สร้อยแก้ว เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0338 เด็กหญิงปนิตา มูลเหล็ก เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0331 เด็กหญิงณัฐพร อันไกรฤทธิ์ บ้านป่าก้าว ได้เข้าร่วม
0312 เด็กหญิงกชกร แขดอน บ้านไผ่ประถมศึกษา ได้เข้าร่วม
0312 เด็กหญิงนุชจรี อัศกรกิ่ง บ้านไผ่ประถมศึกษา ได้เข้าร่วม
0268 เด็กชายพิเชษฐชัย ศรีสุธอ บ้านนาชุมแสง ได้เข้าร่วม
0227 เด็กชายศุภากร แก้วดวงตา บ้านหนองแสง ได้เข้าร่วม
0211 เด็กหญิงอาจริยาพร มณีจันทร์ ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฏร์รังสรรค์ ได้เข้าร่วม
0211 เด็กหญิงวิลาภรณ์ สอนนอก ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฏร์รังสรรค์ ได้เข้าร่วม
0156 เด็กหญิงนฤดี ลือกระโทก บ้านดอนไผ่ ได้รับรางวัลชมเชย
0156 เด็กชายภัทรภณ โคตรโสภา บ้านดอนไผ่ ได้รับรางวัลชมเชย
0156 เด็กชายทัศกร ชำนาญศึก บ้านดอนไผ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
0156 เด็กชายธรรมภพ แสงกระโทก บ้านดอนไผ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
0131 เด็กชายชัยมงคล ศรีพลัง โนนจันทึกห้วยแกวิทยา ได้เข้าร่วม
0119 เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม
0116 เด็กหญิงอรทัย ชมภูเทพ ชุมชนนาคำไฮวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
0113 เด็กหญิงฐิตารีย์ พรมพัฒน์ บ้านน้ำซึม ได้เข้าร่วม
0067 เด็กชายปัณณทัต สมตา พัฒนาเด็ก ได้เข้าร่วม
0050 เด็กหญิงเกศมณี จันทราษฏร์ บ้านซำบ่าง ได้เข้าร่วม
0050 เด็กหญิงช่อทิพย์ แก้วมงคล บ้านซำบ่าง ได้เข้าร่วม
0050 เด็กชายฉัตริน วีระปิด บ้านซำบ่าง ได้เข้าร่วม
0050 เด็กชายกิตติพล โยดี บ้านซำบ่าง ได้เข้าร่วม
0041 เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณการ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วม
0037 เด็กชายกรวิชญ์ ทองหนองยาง วัดศรีจันทร์ ได้เข้าร่วม
0022 เด็กหญิงสมิตา ตั้งวาริธร อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0016 เด็กหญิงปมิตา จันทดวง เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0016 เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา เทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วม
0015 เด็กชายอติกันต์ อยู่ยงวัฒนา อนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วม
0012 เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ สาธิตมหาสิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วม