ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 หมู่ 2 ถนน เหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
083-997-9663 นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
081-261-4959 นายอุเทน นันสมบัติ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์)
089-942-9565 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง (ผู้ดูแลระบบสมัครทางเว็บไซต์)
โทรศัพท์โรงเรียน
043-225636 , 043-221783
Facebook
MathKNW